Pravidla soutěže

Soutěž o i30 N na víkend

Soutěž se koná 8.11.2019 od 9:00 do 10.11.2019 23:59 v Brněnském výstavišti.

  1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., se sídlem v Praze 5, Siemensova 2717/4 IČ: 283 99 757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 138784 (dále jen „Pořadatel“).
  2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá od 8.11.2019 od 9:00 do 10.11.2019 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“).
  3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE v areálu brněnského výstaviště v rámci akce Mistrovství ČR v počítačových hrách.
  4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která si udělá selfie fotografii se všemi vystavenými vozy Hyundai v Brněnském výstavišti v rámci akce a vloží jí jako příspěvek na instagram s hashtagy ve kterých bude napsáno ,,SoutezHyundai + názvy vozidel. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi a dále též všechny osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínkou účasti v soutěži je též bezvýhradný souhlas s těmito pravidly, který soutěžící vyjadřuje zapojením se do soutěže formou splnění soutěžního úkolu v době konání soutěže.
  5. MECHANIKA SOUTĚŽE Soutěž spočívá ve vyfotografování se s modely vozů Hyundai a vložením fotek na sociální síť Instagram ve formě postu. nikoli instastorie.: Stačí od 8.11. 2019 od 9:00 do 10.11.2019 23:59 udělat selfie fotografie s vozy Hyundai v Brněnském výstavišti v rámci akce Mistrovství ČR v počítačových hrách a fotografie(celkem 4) vložit s hastagy na sociální síť Instagram. Výherce bude vylosován (z nejpovedenějších fotografíí) odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele. Výběr je plně v kompetenci odborné poroty a je nezměnitelný.
  6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ Soutěží se o Hyundai i30 N  na víkend. Výherce bude o získání výhry vyrozuměn organizátorem soutěže. Výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím.
  7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel je jakožto správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní identifikační a kontaktní údaje, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Pořadatele naleznete na adrese https://www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
  8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude předána, a pokud ji již převzal, je povinen ji na výzvu organizátora nejpozději do tří dnů vrátit. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědni za technické problémy soutěžícího v souvislosti s účastí v soutěži. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tato pravidla jsou zveřejněna webových stránkách hyundai.cz pořadatele (HyundaiCZ) nebo u hostesek v místě konání akce.

V Praze dne 1.11.2019